Monday, November 30, 2009

ศุนย์ฝึกฯฮอนด้า ได้รับสิทธิพิเศษ ออกหนังสือรับรอง เป็นแห่งแรกของประเทศ

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2552 นายณันทพงศ์ เชิดชู ผู้อำนวยการขนส่งจังหวัดสมุทรปราการ ลงนาม "บันทึกข้อตกลงเกี่ยวกับการดำเนินการของโรงเรียนสอนขับในการออกหนังสือรับรองผลการเรียน เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการขอรับใบอนุญาตขับรถ ระหว่าง กรมการขนส่งทางบก กับโรงเรียนสอนขับรถศูนย์ฝึกขับขี่ปลอดภัยฮอนด้า" ให้สิทธิพิเศษ แก่ศูนย์ฝึกขับขี่ปลอดภัยฮอนด้าเป็นแห่งแรกที่สามารถดำเนินการอบรม และทดสอบให้กับผู้ขอรับใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์ในหลักสูตร 15 ชั่วโมง โดยทางศูนย์ฝึกขับขี่ปลอดภัยฮอนด้าออกใบรับรองให้ผู้ผ่านการอบรมและทดสอบ ไปรับใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์ได้ที่สำนักงานขนส่งจังหวัด

กรมการขนส่งทางบกมีนโยบายสนับสนุนและส่งเสริมให้โรงเรียนสอนขับรถมีมาตรฐานตามที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด จึงให้โรงเรียนสอนขับรถที่จะออกหนังสือรับรองผลการเรียนเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการขอรับใบอนุญาตขับรถ จะต้องจัดให้มีการทดสอบภาคทฤษฎีด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ( E-Exam ) ตามมาตรฐานของกรมการขนส่งทางบกกำหนด ดังนี้

1. จัดหาอุปกรณ์และ Software ทดสอบภาคทฤษฎีด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ( E-EXAM )
2. โรงเรียนสอนขับรถต้องยินยอมให้กรมการขนส่งทางบก และ สำนักงานขนส่งจังหวัด
2.1 ตรวจสอบวัน เวลาเรียน ของนักเรียน ที่โรงเรียนส่งรายชื่อขอสอบ ว่าครบถ้วน ถูกต้องตามที่กำหนดในหลักสูตรหรือไม่
2.2 ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารต่างของโรงเรียน สอนขับรถตามที่ ระบุใน เกณฑ์การพิจารณาอนุญาตให้สิทธิเศษแก่โรงเรียนสอนขับรถให้เป็นผู้ดำเนินการทดสอบผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถ
2.3 กำกับดูแลการดำเนินการของโรงเรียนสอนขับรถให้เป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบการการขนส่งทางบกว่าด้วยการรับรองโรงเรียนสอนขับรถ พ.ศ. 2547
2.4 ให้ คณะทำงานตรวจสอบการติดตั้งระบบทดสอบอิเล็กทรอนิกส์ ( E-Exam) ของโรงเรียนสอนขับรถที่ได้รับการรับรอง เข้าทำการตรวจสอบการติดตั้งและทดสอบการใช้งานระบบทดสอบภาคทฤษฎีด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ( E-Exam

ซึ่งโรงเรียนศูนย์ฝึกขับขี่ปลอดภัยฮอนด้า ได้เปิดดำเนินการเป็นโรงเรียนสอนขับรถตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2547 และมีผลการดำเนินการเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด จึงได้รับพิจารณาอนุญาตให้สืทธิพิเศษ เป็นแห่งแรก ที่สามารถออกหนังสือรับรองให้ผู้ที่มาอบรมในหลักสูตรขอรับใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์ 15 ชั่วโมง นำใบรับรองที่ ศูนย์ฝึกฯ ออกให้ ไปรับใบอนุญาตได้ที่สำนักงานขนส่งจังหวัดทั่วประเทศ

เพิ่มเติม http://www.aphonda.co.th

No comments:

Post a Comment