Monday, July 27, 2009

โครงการ สถานีมอเตอร์ไซค์ น้ำใจงาม ถวายพ่อหลวง

นายไพฑูรย์ แก้วทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานรับมอบ/และเปิดสถานีมอเตอร์ไซค์ น้ำใจงาม ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา แห่งแรก ณ ส่วนป่าวิภาวดี จากบริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้ช่วยฯ ที่ปรึกษารมว. อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ร่วมเปิดตัว พร้อมปล่อยวินมอเตอร์ไซด์น้ำใจงามที่ผ่านการฝึกอบรมแล้วรุ่นแรกจำนวน 200 คน

นายไพฑูรย์ แก้วทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า จากข้อมูลสถิติการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนในปัจจุบันพบว่า อุบัติเหตุที่เกิดจากรถจักรยานยนต์มีตัวเลขสูงถึงปีละประมาณ 9,000 ราย คิดเป็น 70% ของอุบัติเหตุทั้งหมด ดังนั้นเพื่อป้องกันการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินจากอุบัติเหตุบนท้องถนนของผู้ใช้บริการและผู้ให้บริการ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จึงร่วมกับ กรุงเทพมหานคร บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด สมาคมประกันวินาศภัย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมธุรกิจประกันภัย มุ่งสร้างความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชนที่ใช้บริการรถจักรยานยนต์รับจ้าง ภายใต้โครงการ “สถานีมอเตอร์ไซค์ น้ำใจงาม ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระชนมพรรษา 84 พรรษา” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์พ่อหลวงของเรา เนื่องในวโรกาสที่พระองค์ท่านมีพระชนม์มายุครบ 84 พรรษา โดยจัดหลักสูตรการเรียนรู้และเข้าใจถึงหลักการใช้รถใช้ถนนอย่างถูกต้องและปลอดภัย สร้างจิตสำนึกในการให้บริการ เคารพกฎจราจร มีน้ำใจขับขี่ปลอดภัยเอื้อเฟื้อแก่ผู้ใช้รถใช้ถนน นอกจากนี้ยังจัดกิจกรรม ส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีให้กับวิน มอเตอร์ไซค์และร่วมรณรงค์ลดอุบัติเหตุบนท้องถนนอย่างยั่งยืนด้วย

นายสมพร สืบถวิลกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด เปิดเผยว่า ทางบริษัทกลางฯ ร่วมกับสมาคมประกันวินาศภัย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยได้ดำเนินการจัดทำสถานีมอเตอร์ไซค์ น้ำใจงาม ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระชนมพรรษา 84 พรรษา จำนวน 84 สถานี และมอบให้กับกรุงเทพมหานคร จำนวน 60 สถานี เพื่อติดตั้งสถานีใน 50 เขตที่คัดเลือก ขนาดสถานีมอเตอร์ไซค์ กว้าง 4 เมตร ลึก 2.70 เมตร มีไฟส่องสว่าง มีที่นั่งสำหรับประชาชน มีบอร์ดติดรูปถ่ายของผู้ขับขี่ในวินฯทุกคน ติดราคาค่าโดยสารตามระยะทาง ที่แขวนหมวกนิรภัย สำหรับผู้โดยสาร บอร์ดประชาสัมพันธ์สำหรับสิทธิประโยชน์ตาม พ.ร.บ. เมื่อประสบอุบัติเหตุจากรถจะได้รับความคุ้มครองเท่าไร และต้องทำอย่างไร อีกทั้งยังมีกิจกรรม สุภาพบุรุษวินมอเตอร์ไซค์ เพื่อค้นหาสุภาพบุรุษวินมอเตอร์ไซค์ที่ให้บริการดี ไม่มีการร้องเรียนจากผู้ใช้บริการ กิจกรรมสถานีมอเตอร์ไซค์สะอาด ปลอดภัย เพื่อค้นหาสถานีมอเตอร์ไซค์ที่ดูแลรักษา ให้สถานีฯ สะอาด ปลอดภัย ดูแลรักษาเป็นอย่างดี นอกจากนี้ในปี 2553 จะขยายผลการดำเนินการในพื้นที่ปริมณฑลและต่างจังหวัดอีก 24 สถานี รวมพื้นที่ดำเนินโครงการ 84 สถานี

นายนคร ศิลปอาชา อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดเผยว่า ในส่วนของกรมฯ รับหน้าที่ฝึกอบรมผู้ขับขี่รถมอเตอร์ไซค์รับจ้าง เน้นนำทักษะและความรู้จากการอบรมมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย โดยได้มอบหมายให้ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานกรุงเทพมหานครดำเนินการฝึกอบรมให้แก่ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างในเขตกรุงเทพมหานครจาก 50 เขต โดยในปี 2552 จัดฝึกอบรม 15 รุ่น 15 เขต จำนวนรุ่นละ 200 คน รวม 3,000 คน และในปี 2553 จะจัดฝึกอบรมเพิ่มจนครบ 50 เขต โดยใช้พื้นที่การอบรมของกรุงเทพมหานคร

สำหรับการฝึกอบรมรุ่นแรก นำร่องให้กับวินมอเตอร์ไซด์ เขตดินแดงจำนวน 200 คน หัวข้อสิทธิประโยชน์ของ พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 การรับมือเมื่อประสบภัยจากรถ หลักการทำงานแบบมีส่วนร่วมในสังคม โดยมี คุณคริสโตเฟอร์ แจ็ค เบญจกุล ผู้ที่มีประสบการณ์จากอุบัติเหตุทางรถยนต์โดยตรงเป็นวิทยากรให้ข้อคิดและแลกเปลี่ยนประสบการณ์

ในตอนท้าย ม.ร.ว.สุขุมพันธ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า ในส่วนของกรุงเทพมหานครนั้น ได้สนับสนุนจัดหากลุ่มเป้าหมาย สถานที่ฝึกอบรม อำนวยความสะดวกในการติดตั้งสถานีมอเตอร์ไซค์ โดยพิจารณาจุดที่มีความพร้อมตั้งสถานีซึ่งต้องไม่กีดขวางการจราจร ดำเนินการนำร่องเขตละ 1 จุด รวม 60 จุด ทั่วกรุงเทพฯ จุดแรกที่ได้มีการเปิดตัวสถานี คือ สวนป่าวิภาวดีรังสิต หน้าศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 ถนนมิตรไมตรี ส่วนจุดอื่นๆ ต้องพิจารณาความเหมาะสมของพื้นที่ต่อไป คาดว่าจะสร้างเสร็จทั่วกรุงเทพฯ ภายในสิ้นปีนี้

เพิ่มเติม http://www.dsd.go.th/index.php?option=com_content&view=article&catid=1%3Aciafss&id=948%3A-1-&lang=th

No comments:

Post a Comment